Pristup informacijama

Informacije kojima raspolaže Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec (u nastavku Metalska jezgra Čakovec), a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:
• na internetskim stranicama (www.metalskajezgra.hr),
• putem e-biltena,
• održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
• neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
• uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
• dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku i ne predstavlja dužnost tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja i da tumači propise.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Razvojno-edukacijskom centru za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec (u daljnjem tekstu: Metalska jezgra Čakovec).

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju da se obrazac ne koristi, potrebno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • putem elektroničke pošteravnatelj@metalskajezgra.hr,
  • telefonom na broj: 040/499 415
  • pisanim putem na adresu: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22 D, 40 000 Čakovec

Službenik za informiranje je dr. sc. Mario Šercer, ravnatelj ustanove.

Zamjenica službenika za informiranje: Darija Krušelj (info@metalskajezgra.hr

Metalska jezgra Čakovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Organi Metalske jezgre Čakovec su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Članovi upravnog vijeća Metalske jezgra Čakovec su:

  • mr. sc. Ana Kralj, predsjednica
  • prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, član
  • Ivan Plačko, mag. inf., član

Ravnatelj Metalske jezgre Čakovec je dr. sc. Mario Šercer.

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju

Adresa:

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: info@metalskajezgra.hr

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Projekt je proveden u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Skip to content