transfer tehnologija

Natječaj za zapošljavanje – viši stručni suradnik u odjelu za tehnologiju i viši stručni suradnik za administrativne djelatnosti 

Na temelju članka 16. Statuta ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec od dana 19. studenog 2020.  (u daljnjem tekstu: Metalska jezgra), članka 4. i 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama djelatnika ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec od dana 19. studenog 2020. i članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ravnatelj Metalske jezgre, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno za sljedeća radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZA TEHNOLOGIJU – 1 izvršitelj

 Pristupnici na 1. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS tehničkog usmjerenja (razina 7.1. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • informatičke, informacijske i komunikacijske vještine
 • vještina obavljanja projektnih zadataka
 • sposobnost organizacije i prioritizacije poslovanja
 • odlično informatičko i informacijsko znanje
 • odlične poslovne i tehničke vještine
 • poznavanje potreba i zahtjeva tržišta metalske industrije i industrije 4.0
 • poznavanje tržišta informatičkih usluga i tehnologija, i s tim povezanih troškova
 • odlično znanje engleskog jezika

Prednost imaju pristupnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • doktorat iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (razina 8.2. sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 • izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti ili pokrenut postupak za izbor u znanstveno znanje iz područja tehničkih znanosti ili kandidat ispunjava uvjete za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje iz područja tehničkih znanosti

Zadaće višeg stručnog suradnika u odjelu za tehnologiju obuhvaćaju samostalno obavljanje složenih poslova iz opisa poslova Odjela, suradnja s partnerima, JLS-om i gospodarstvenicima, sudjelovanje u projektima Ustanove te zajedničkim projektima partnera, sudjelovanje u aktivnostima prijenosa znanja i transfera tehnologije, sudjelovanje u podučavanju, organizaciji seminara i predavanja, prema potrebi pružanje pomoći u publikaciji rezultata istraživanja u bazama podataka s otvorenim pristupom i otvorenim publikacijama, prema potrebi pružanje pomoći voditelju Odjela u upravljanju intelektualnim vlasništvom, obavljanje i druge poslove iz svojeg područja prema nalogu nadređenog. Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE DJELATNOSTI – 1 izvršitelj

 Pristupnici na 2. točku natječaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili interdisciplinarnih područja znanosti (razina 7.1. sukladno  Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru)
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na administrativnim i uredskim poslovima
 • izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • samostalnost u radu
 • visoka razina odgovornosti prema radnim zadacima
 • izvrsne organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
 • napredno znanje rada na osobnom računalu

Zadaće višeg stručnog suradnika za administrativne djelatnosti obuhvaćaju obavljanje svih uredskih, administrativnih i drugih pomoćnih poslova, asistiranje u pripremi i provedbi projekata, izrada prodajne dokumentacije (ponude, ugovori, narudžbe…), vođenje arhive objava u elektroničkim medijima, koordinacija pripreme i slanja priopćenja za medije, vođenje aktivnosti izdavaštva, informiranja i odnosa s javnošću vezanim za istraživačke i razvojne programe i projekte, vođenje aktivnosti organiziranja stručnih domaćih i inozemnih skupova, sjednica i sastanaka te sudjelovanje u pripremi materijala, obavljanje administrativnih i logističkih poslova vezanih uz organiziranje događaja Ustanove, ukazivanje na probleme koji se pojavljuju u radu te predlaganje načina izvršavanja pojedinih poslova, izvještavanje ravnatelja o stanju izvršavanja poslova i predlaganje mjera i radnji za poboljšanje obavljanja poslova, sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi razvojnih programa i projekata Ustanove, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Ustanove, odnosno poslova po nalogu nadređenih.

Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima pristupnici dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis u Europass obliku
 • motivacijsko pismo
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • uvjerenje nadležnoga suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci, preslika)
 • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima, odnosno e-potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme) koje je kao takvo evidentirano u elektroničkom zapisu/potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Napomena: odabrani pristupnik dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa predočiti originalne dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod.

Pristupnicima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Prijave na Natječaj, uz dokaze o ispunjenju uvjeta, dostaviti osobno u ured (na lokaciji Bana Josipa Jelačića 22D, 40000 Čakovec – ured uprave), elektroničkom poštom na: [email protected] ili putem pošte najkasnije do 31. ožujka 2021. na adresu:

Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju
Metalska jezgra Čakovec
Bana Josipa Jelačića 22D
40000 Čakovec.

Predviđeni početak rada za točku 1. i 2. je 1. lipanj 2021.

Osobni podaci pristupnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679.

Ustanova pridržava pravo izmjene i/ili poništenja natječaja ili dijela natječaja.

Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju
Metalska jezgra Čakovec

 

Adresa:

Razvojno - edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec

Bana Josipa Jelačića 22 D
40 000 Čakovec
Hrvatska

Kontakt:

T: +385 (0)40 499 415

E-mail: [email protected]

OIB: 44226932013
IBAN: HR8324070001100057905 (OTP banka, Split)

Ustanova je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta 070164393, predsjednica Upravnog vijeća - Ana Kralj.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije

Naziv projekta: Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec
Naziv korisnika: Međimurska županija
Ukupna vrijednost projekta: 35.629.523,12 kn
EU sufinanciranje projekta: 31.290.223,12 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1. srpnja 2018. – 1. veljače 2021.

Projekt se provodi se u okviru OP „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Skip to content
Share via
Copy link
Powered by Social Snap